Sản phẩm : Đá 10-22 mm

Cỡ hạt từ 10-22 mm

  • Bê tông nhựa nóng
  • Bê tông xi măng cường độ cao.
  • Thành phần của cấp phối đá dăm lớp Base, Subbase

Kết quả thí nghiệm tham khảo: