Sứ mệnh

1. Đối với người lao động: chúng tôi mong muốn xây dựng một môi trường nghiên cứu và làm việc thật sự năng động, công bằng và chuyên nghiệp.

2. Đối với đối tác: chúng tôi mong muốn tạo ra những giá trị gia tăng cho đối tác, cho ngành và góp phần giảm gánh nặng ngân sách quốc gia.

3. Đối với sản phẩm: chúng tôi mong muốn không ngừng phát triển mang lại những sản phẩm khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất với giá thành thấp nhất.

4. Đối với môi trường và xã hội: chúng tôi mong muốn đóng góp công sức trong việc bảo vệ môi trường, tiết kiệm tài nguyên và an sinh xã hội

5. Đối với lợi nhuận: chúng tôi xem lợi nhuận là mục tiêu cần phải có để duy trì sự phát triển.