BMT-GROUP News

BMT is one of TOP 500 Vietnamese largest private enterprises

Post by: admin, Date: 22-01-2013

Theo bảng báo cáo mới nhất của Công ty CP bao cáo đánh giá Việt Nam về việc xếp hạng các Doanh nghiệp nhà nước và Doanh nghiệp tư nhân lớn ...

Asphalt paving at Saigon Bridge project

Post by: admin, Date: 22-01-2013

Do tính chất khai thác đặc biệt của Cầu Sài Gòn. Nên BMT đã sử dụng nhiều loại vật liệu rất đặc biệt cho dự án này như sau: Nhũ tương ...